Första sidan > Utveckling och finansiering
Suomeksi | In English

EU-finansiering i Österbotten


Information om finansiering och olika projekt ges av följande finansiärer för EU-program i Österbotten:

  • Österbottens förbund
  • Österbottens ELY-central
  • Botnia-Atlantica-programmet
  • Leader-aktionsgrupper

Se även: http://www.rakennerahastot.fi/


Österbottens förbund

Österbottens förbund stödjer huvudsakligen sådana projekt som har en central betydelse för utvecklingen av landskapet eller det ekonomiska området. Syftet är att stödja regionens konkurrenskraft och välfärd genom att skapa förutsättningar för ekonomisk tillväxt, näringslivsutveckling och förbättrad sysselsättning. Målet är också att minska på skillnaderna i utvecklingsnivån regionerna emellan, förbättra befolkningens levnadsförhållanden och främja en balanserad utveckling av regionen. I finansieringen prioriteras projekt inom näringslivets olika branscher, utveckling av innovationssystemet och förbättrad lönsamhet. Pilotprojekt som främjar överföring av kunskap och tillämpad forskning i form av tekniska, sociala och kulturella innovationer till arbetslivet i regionen stöds också. Inom insatsområde 3 kan stöd beviljas åt samarbetsprojekt inom kultursektorn med målsättning att utveckla näringslivet och företagsverksamheten i regionen samt främja regionens dragningskraft.

Österbottens förbund använder sig av samtliga prioriterade insatsområden (1–4) i ERUF-programmetför att stödja allmänna utvecklingsprojekt med betydelse för näringlivet och regional utveckling. Projekten bör i första hand omfatta hela landskapet eller en ekonomisk region. Projekt som omfattar en kommun bör vara av central betydelse också för utvecklingen av landskapet eller den ekonomiska region som kommunen hör till. Projekten bör uppmuntra till nytänkande genom ökad kunskap, stärka regionens konkurrenskraft samt skapa nätverk som kan öka samarbetet och kompetensöverföringen.

Målgruppen är kommuner, representanter för näringslivet, utvecklingsorganisationer och läroanstalter.

Program: ERUF

Österbottens förbund
Sandögatan 6 / PB 174
65101 VASA
tel. 06 320 6500
info(at)obotnia.fi

Österbottens förbunds projektfinansieringssidor

Kontaktpersoner:

Niklas Ulfvens
tel. 06 320 6543
fornamn.efternamn(at)obotnia.fi

Stefan Rannanpää
tel. 06 320 6534
fornamn.efternamn(at)obotnia.fi

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten (ELY-centralen) är statsförvaltningens regionala utvecklings- och servicecentral. Till ELY-centralens arbetsuppgifter hör de uppgifter som tidigare sköttes av Österbottens TE-central och bildningsavdelningen vid länsstyrelsen för Västra Finlands län. De tjänster som tidigare sköttes av Vasa vägdistrikt och Västra Finlands miljöcentral tillhandahålls nu av ELY-centralen i Södra Österbotten.

Uppgifterna för Österbottens ELY-central är:

· rådgivnings-, finansierings- och utvecklingstjänster för företag

· landsbygdsföretagande och en livskraftig landsbygd, fiskerinäring

· att utveckla näringslivet och innovationsmiljön

· arbetsmarknadens funktion och sysselsättning

· kompetens och kultur

· biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet

· invandring, integrering och sysselsättning av invandrare

Österbottens ELY-central
Besöksadress: Hovrättsesplanaden 19 A, 4 vån.
Postadress: PB 131, 65101 VASA
Telefonväxel: 020 636 0140
info.pohjanmaa(at)ely-keskus.fi

fornamn.efternamn(at)ely-keskus.fi

www.ely-centralen.fi/osterbotten

Företagens utvecklingsprojekt

Tyngdpunkten ligger främst på utvecklingsprojekt i små och medelstora företag. Nystartade företag prioriteras men också investeringsprojekt i småföretag, det vill säga företag med mer än 10 anställda. Numera kan investeringsstöd också beviljas sådana mikroföretag på landsbygden som inte har anknytning till lantbruket.

ELY-centralen använder ERUF-programmets handlingsplaner 1 och 4 för utveckling av företag. Inom ramen för dessa handlingsplaner beviljas direkta understöd för investerings- och utvecklingsprojekt i små och medelstora företag. Med utvecklingsprojekt avses produktutveckling, utveckling av produktionsmetoder, utveckling av kompetens i marknadsföring och företagsledning samt internationalisering. Utöver direkta företagsstöd är det möjligt att bevilja innovativa Vasaföretag utvecklingsstöd. Stöd kan också beviljas flera företag för gemensamma projekt och för projekt som främjar företagens verksamhetsmiljö. Vid behov kan medel flyttas över till Finnvera eller TEKES.

ELY-centralen använder ESF-programmets handlingsplan 1 i företagsprojekt, vilket innebär att betoningen ligger på företagsamhet, det vill säga på nya företag, tillväxt – en kontrollerad tillväxt, generationsskiften och nätverksanslutning. Företagsavdelningen understöder produktifiering av konsulttjänster och erbjuder också utbildning och utbildningsprogram. Målgrupperna är små och medelstora företag.

Målgruppen är små- och medelstora företag.

Program: ERUF, ESF

Kontaktperson:
Henrik Granqvist
tfn 050 3128 689
fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Projekt i anslutning till sysselsättning och kompetens

Projektverksamheten understöder åtgärder som fördjupar kompetensen och främjar sysselsättningen. Målet är att säkra tillgången på arbetskraft samt en tidsenlig kompetens för att öka produktiviteten. Ytterligare mål är att grunda nya mikro- och småföretag och att främja lönsamheten, främja konkurrenskraften och tillväxten hos befintliga företag, att återintegrera i arbetslivet personer som är svåra att sysselsätta och som löper risk att bli eller som redan har blivit utslagna samt vidta åtgärder som lindrar den ökade bristen på arbetskraft genom att ta emot utländsk arbetskraft.

Beträffande sysselsättning genomförs ESF-programmet för fasta Finland aktivt både regionalt och nationellt. De fyra handlingsplanerna i ESF-programmet används till att stödja åtgärder som främjar kompetens och sysselsättning av arbetslösa. Ytterligare syften är att få fram nya servicemodeller och främja olika åtgärder som lindrar bristen på arbetskraft.

Inom verksamhetsområdet för f.d. länsstyrelsen understöds i huvudsak projekt som fördjupar utbildningen och kompetensen. Det sker i form av sådan projektverksamhet som stöder företagsfostran inom yrkesutbildning, ungdomsverkstäder och övergången till utbildning på andra stadiet, utveckling av vuxen- och yrkesutbildning samt utbildnings- och utvecklingsprojekt för invandrare.

Projektfinansiering kan beviljas inom ramen för handlingsplanerna 1–3 i den regionala delen av ESF-programmet i Västra Finlands storområde. Tyngdpunkten ligger på handlingsplan 3 som strävar efter att förbättra arbetsmarknadens funktion genom att utveckla olika kompetens-, innovations- och rådgivningstjänster. Målet är att få utbildningen att stämma bättre överens med arbetslivet, underlätta övergången från utbildning till arbetslivet och förbättra den kompetens som behövs på arbetsmarknaden. Särskild uppmärksamhet kommer att fästas på vuxenutbildning.

Målgrupper är bland annat de ansvariga för yrkesutbildning och vuxenutbildning.

Program: ESF

Kontaktpersoner

Sysselsättning:
Jouni Kytösaari
tfn 050 3128 589
fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Juha Holmi
tfn 050 3128 639
fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Kompetens:
Marko Muotio

tfn 040 5318 809
fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Landsbygdsnäringar och fiskerinäring

Projektverksamheten används till att understödja allmänna och företagsinriktade utvecklings- och investeringsprojekt på landsbygden, och stödet riktas bland annat till unga jordbrukare, utbildning av jord- och skogsbruksproducenter, jordbrukets investeringar samt livsmedels-, virkes- och bioenergisektorn. Till den andra sektorn som beviljas stöd hör bland annat ogynnsamma områden, stöden för Natura 2000 (LFA), jordbrukets miljöstöd och djurens välbefinnande. Den tredje sektorn inkluderar bland annat diversifiering av landsbygdsnäringar och utveckling av näringarna på gårdar och andra mikroföretag på landsbygden, utveckling av landsbygdsturism samt landsbygdens tjänster och byar.

Via landsbygds- och energienheten finansieras stora utvecklingsprojekt i byar. Aktionsgrupperna å sin sida finansierar huvudsakligen by-, kommun- och regionprojekt samt mindre utvecklingsprojekt i byar.

Målgrupperna är näringsidkare, mikroföretag på landsbygden samt föreningar.

Program: Landsbygdsprogrammet

Kontaktperson:
Kaarlo Lepistö
tfn 050 3128 590
fornamn.efternamn(at)ely-keskus.fi

Fiskerienheten beviljar finansiellt stöd ur Europeiska fiskerifonden (EFF). Fiskerinäringen finansieras med medel ur fiskerifonden. Målet är att främja åtgärder som ska säkerställa ett hållbart fiske och diversifiera den ekonomiska verksamheten.

Program: Operativt program för fiskerinäringen i Finland

Botnia-Atlantica-programmet

Botnia-Atlantica-programmet finansierar projektverksamhet mellan minst två av regionerna i minst två av länderna kring Bottniska viken och över norska gränsen till Atlanten. Målet för Botnia-Atlantica-programmet är att stärka den öst-västliga dimensionen och långsiktigt medverka till ökad integration och samverkan inom Botnia-Atlanticaområdet för att uppnå starkare tillväxt och hållbar utveckling. Tillväxt i regionen ska uppnås genom att man utvecklar den kompetens som finns i regionen och de aktiviteter som pågår över gränserna. Ökad tillgänglighet och utökat samarbete över gränserna når vi genom att förbättra kommunikationer och miljösamarbete.

Botnia-Atlantica

Kontaktperson:
Hans Beijar
tel. 050 595 7408
fornamn.efternamn(at)obotnia.fi
www.botnia-atlantica.eu

Leader-aktionsgrupper

Aktion Österbotten r.f.:

Genom programmet stöds allmänna och företagsvisa utvecklings- och investeringsprojekt på landsbygden från Malax till Karleby. Grundtanken bygger på övertygelsen att livskraftiga byar är en förutsättning för att det skall uppstå företagsetableringar som i sin tur gör byn mera attraktiv. Det är därför viktigt med satsningar både på byn och företagandet där landskapet, naturen och kulturen skapar goda förutsättningar för boende och aktiviteter och utkomst, en breddad företagsbas producerar tjänster och utvecklar upplevelser anpassade för lokala behov samt inlärning där deltagarna själva förädlar kunskap och får tillgång till inspirerande handledning.

Målgruppen för programmet är byar, föreningar och företag, med speciell fokus på ungdomar och kvinnor.

Aktion Österbotten r.f.
Handelsesplanaden 23a
65100 Vasa
tel. 06 317 5152

Närpesvägen 2
64200 Närpes
tel. 06 224 3415

Mjölvägen 2
68910 Bennäs
tel. 06 785 0235

www.aktion.fi

Yhyres ry:

Genom programmet stöds allmänna och företagsvisa utvecklings- och investeringsprojekt i Kyroland. Goda projekt främjar livsdugligheten inom regionen genom att lansera nya produkter, tjänster, verksamhetskoncept eller samarbetsformer. De finansierade projekten framhäver bottom up-principen, spontanitet på lokal nivå och nyskapande.

Målgruppen är landsbygdsföretagare, byar och föreningar.

Yhyres ry
Kylkkälänraitti 1
66440 Tervajoki
tel. 06 478 8200
http://www.yhyres.fi/


Europeiska unionenStrukturfonder.fi

        Österbottens förbund        Österbottens ELy-central    

Verktyg
Förstora texten på sidan
Skriv ut sidan
Sidkarta